Skip links

Algemene voorwaarden Cath&Co.

Cath&Co. h.o.d.n. Cathelijn Paling (hierna: Cath&Co.) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 58681973 en is gevestigd aan Prinsengracht 486C (1017KG) te Amsterdam.

 

  1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen

Cath&Co / Cathelijn Paling enerzijds en een cliënt/opdrachtgever anderzijds.

 

  1. Sluiten overeenkomst

Een overeenkomst wordt schriftelijk of via e-mail aangegaan, voor onbepaalde tijd of voor een specifiek project c.q. een bepaalde termijn. Een overeenkomst zal doorgaans bestaan uit een offerte, opgesteld door Cath&Co / Cathelijn Paling, die vervolgens wordt akkoord bevonden door de cliënt/opdrachtgever via een handtekening, danwel duidelijk akkoord via e-mail. Met dit akkoord zijn de afspraken in de overeenkomst voor beide partijen bindend.

In de offerte wordt omschreven welke werkzaamheden worden verricht tegen welke prijs en binnen welke termijn. Extra werkzaamheden die niet waren voorzien maar die wel noodzakelijk zijn voor de voortgang van het project of de activiteit/dienst, worden gefactureerd op basis van nacalculatie.

Gemaakte afspraken kunnen verder alleen met instemming van beide partijen worden gewijzigd. In dat geval wordt een nieuwe overeenkomst/offerte opgesteld.

 

  1. Beëindigen overeenkomst

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan alleen schriftelijk of via e-mail worden opgezegd, met inachtneming van de daarvoor afgesproken opzegtermijn. In andere gevallen eindigt de overeenkomst met het afronden van het betreffende project of het aflopen van de afgesproken termijn. Het alsnog uitbreiden van een project of verlengen van een termijn vergt een nieuwe overeenkomst die door beide partijen wordt goedgekeurd. (zie ook 2.)

 

  1. Betaling

Betaling gebeurt op basis van door Cath&Co. / Cathelijn Paling ingediende facturen.

Cath&Co. / Cathelijn Paling behoudt zich het recht voor om lopende een project/ tijdens werkzaamheden alvast een deel van de kosten in rekening te brengen.

Cath&Co. / Cathelijn Paling hanteert standaard een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij in de overeenkomst/offerte anderszins is afgesproken.

Na het verstrijken van deze termijn ontvangt men via e-mail een herinnering met een laatste betalingsverzoek. Bij wederom uitblijven van betaling kan de dienstverlening per direct worden stopgezet of opgeschort. In beide gevallen kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. De verplichting tot betalen blijft onverminderd bestaan en dit geldt tevens voor administratiekosten en eventuele incassokosten.

 

  1. Aansprakelijkheid

Cliënten/opdrachtgevers kunnen erop rekenen dat Cath&Co. / Cathelijn Paling zich inzet om het project / de werkzaamheden naar ieders tevredenheid af te ronden. Er kunnen zich echter (externe) omstandigheden voordoen die een dergelijk resultaat kunnen bemoeilijken of vertragen. Cath&Co. / Cathelijn Paling is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel, voortvloeiend uit of verband houdend met dergelijke omstandigheden of de geboden dienstverlening, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de Cath&Co. / Cathelijn Paling.

 

  1. Overmacht

Ingeval van overmacht van de zijde van Cath&Co. / Cathelijn Paling wordt de overeenkomst opgeschort totdat de overmacht is opgeheven.

Onder overmacht wordt begrepen ziekte van Cath&Co. / Cathelijn Paling, waarbij waarneming niet mogelijk is, en andere van buiten komende oorzaken die redelijkerwijze niet hadden kunnen worden voorzien.

Als de overmacht langer dan 1 maand voortduurt zal de overeenkomst worden ontbonden, tenzij partijen hierover afspraken kunnen maken.

 

  1. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

× Hoe kan ik je helpen?